Havre

Havre er den arten som gir mest igjen for moderat innsats i vekstsesongen. Samtidig er havre en meget god vekst å dyrke i omløp med bygg og hvete med tanke på sanering av sykdommer som overvintrer i jorda.

Havredyrkingen i Norge har hatt utfordringer de siste årene. Mykotoksin-­problematikk har vært et tema både i kraftfôrindustrien og i såvaresammenheng. Det arbeides intenst på mange hold for å løse ukjente sammenhenger som påvirker innholdet fusarium og mykotoksiner i havre. Vårt sortsutvalg framover vil avhenge mye av motstandsevnen mot fusarium.

Kontakt din forhandler for priser

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
Sort Veksttid* Stråstyrke Strålengde HIvekt 1000k.vekt Skall% Spiretreighet Protein% Fett% DON-verdi
Ringsaker 0 5 5 7 3 7 7 7 6 7
Vinger +3 7 5 6 6 7 3 6 4 7
Odal +2 7 5 7 6 6 3 7 7 9
Belinda +6 7 7 5 7 4 5 6 7 3
Våler +4 5 6 5 5 6 4 5 8 5
* antall dager seinere (+) eller tidligere (-) enn Ringsaker 1= dårlig stråstyrke, langt strå, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, høy skallprosent, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, lavt fettinnhold 10=god stråstyrke, kort strå, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, lav skallprosent, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, høyt fettinnhold Kilde: NIBIO

 

RINGSAKER

Ringsaker har vært i markedet i flere år, og har fortsatt sin andel av det tidlige havremarkedet. Sorten har bra strå­ styrke, lavt skallinnhold og høy hl-vekt. Sjøl med veksttid betydelig kortere enn Belinda, så ligger Ringsaker bare like bak Belinda i avling. Med bakgrunn i sortens tidlighet og avlingsnivå vil vi si at Ringsaker er en meget interessant sort som forgrøde til høstkorn.

Veksttid: 108 dager.

Såmengde: 20-22 kg/daa.

 

ODAL

Odal er vårt tilbud i det halvseine sortimentet. Sorten ligger noe under Belinda i avling, men har en meget interessant kornkvalitet. Odal har lavt skallinnhold, og både hl-vekt, proteininnhold og fettinnhold er på et nivå som tilsier god fôrverdi. Det kan også nevnes at Odal i forsøk har vist lavt angrep av fusarium, og dermed lavt innhold av mykotoksinet DON.

Veksttid:111 dager.

Såmengde: 20-22 kg/daa.

 

VINGER

Vinger utgjør det siste tilskuddet i det seine havresortimentet. Sorten har litt kortere veksttid enn Belinda, og har i verdiprøvingen vist avlingstall på høyde med Belinda. Vinger har langt, stivt strå, og sorten viser laveste legdeprosent blant markedssortene over år. Motstandsevnen mot fusarium er relativt god, og innholdet av mykotoksinene T2-HT2 og DON er lavere enn for de fleste sammenlignbare sortene.

Veksttid: 112 dager.

Såmengde: 20-22 kg/daa.

 

 BELINDA

Belinda er vårt tilbud i det seine havresortimentet. Sorten er yterik og kornkvaliteten er god med middels skallprosent. Belinda gjør det bra over hele dyrkingsområdet. I fuktige somre har vi sett en del fusarium i sorten, noe som i sin tur har ført til høye toksinverdier.

Veksttid: 114 dager.

Såmengde: 21-23 kg/daa.

 

VÅLER

Våler er mye lik Belinda i flere egenskaper. Veksttida er tilnærmet lik, og avlingspotensialet er noe høyere enn hos Belinda. Sorten er på linje ed Belinda i forhold til mykotoksiner. Strå- og kornkvalitet kunne vært bedre.

Veksttid: 114 dager.

Såmengde: 22-24 kg/daa.

 

Bruksegenskaper for beisa havre

Såkornet beises etter behov, og etter en tørr og varm sommer blir beisebehovet redusert i motsetning til situasjonen etter en fuktig sommer. Dette skyldes i hovedsak økte forekomster av fusarium i havrepartiene under fuktige vekstforhold. Vi har bare ett beisemiddel som viser noenlunde effekt mot soppsmitten. Ved behandling med dette preparatet får imidlertid havren en ru og trå overflate, noe som i sin tur kan føre til utfordringer med utmatinga i såmaskinen. Vi oppfordrer brukerne til å ta hyppige dreieprøver under såarbeidet for å kontrollere at kornet blir matet ut jamt og i korrekt mengde. Erfaringen viser at såmengden kan gå ned betydelig etter at såmaskinen har vært kjørt noen dekar.